Inzegening Heilssoldaat en voostellen Adherenten Op 25 december 2005 mochten we met elkaar een bijzondere dienst beleven waarbij Zr. L. Krul is ingezegend als Heilssoldaat en Br. C. Krul, Br. J. Südmeier en Zr. M. Mijnsbergen voorgesteld zijn als Adherent. Alle vier hebben zij op deze ochtend hun getuigenis gegeven waarin duidelijk hun motivatie naar voren kwam. Geen persoonlijk belang, maar het was de aanraking door Gods Heilige Geest die de basis vormt van de gemaakte keuze. Zr. M. Mijnsbergen gebruikte ter ondersteuning voor haar getuigenis een schilderij dat ze gemaakt heeft waarop aarden vaten zijn afgebeeld. De afbeelding en haar getuigenis zijn hieronder afgedrukt. Getuigenis van Marjon Deze prachtige dag, 1e kerstdag, mag ik ervan getuigen dat ik Jezus volg. Ik doe dit door adherent te worden bij het Leger des Heils, Korps Walcheren. Begin 2004 ben ik opnieuw in aanraking gekomen met het Leger des Heils, omdat mijn schoonvader overleed en zijn uitvaartdienst vond plaats in het korpsgebouw van het Leger des Heils te Spijkenisse. Diezelfde dag ’s avonds besloten Johan en ik om naar de oecumenische gebedsdienst te gaan en ik merkte dat de intieme sfeer me deed herinneren aan de tijd die ik vroeger op de zondag-school in Vlissingen doorbracht. Ik besloot daarop om in Middelburg de dienst van het Leger des Heils bij te gaan wonen en God en het Leger des Heils trouw te blijven. Het Leger des Heils spreekt me aan, vanwege zijn ‘hart en hand’- principe. Het Leger des Heils is een kerkgenootschap én lenigt de nood van kwetsbaren in onze maatschappij en dat vind ik belangrijk. God vraagt ons Hem lief te hebben met ons gehele hart, ziel en verstand en natuurlijk is het dan belangrijk om ons geloof in Jezus en Nieuwsbrief Korps W alcheren - 18 - Periode: februari - maart 2006 Zijn liefde in ons hart te dragen en daarnaar te handelen. Hij is ons zo genadig en we zouden Hem tekort doen, als we die genade niet met anderen delen. Het is ook onze opdracht. Ik deel ook in die genade, door mijn gave van schilderen. Voor de katheder staat één van mijn laatste schilderijen. Aanvankelijk leek het gewoon een schilderopdracht met een sjabloon, maar later maakte de Heilige Geest mij duidelijk waarom juist dit schilderij. Bij een van de bijbelbesprekingen hebben we 2 Kor. 4:5 en 2 Kor. 4:7-11 besproken. Ik citeer uit de NBG-vertaling 2 Kor. 4:5; “Wij zijn het Licht der Wereld, opdat ook het evangelie ontdekt wordt bij ongelovigen. Wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Here, en onszelf als uw dienaren om Jezus’ wil.” 2 Kor 4: 7-11; “Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht, die alles te boven gaat, van God is en niet van ons: in alles zijn wij in de druk, maar niet in het nauw, om raad verlegen, doch niet radeloos; vervolgd, doch niet verlaten, ter aarde geworpen, doch niet verloren; te allen tijde het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het lichaam van Jezus zich in ons lichaam openbare.” God geeft via Zijn Woord aan dat wij Zijn wil mogen doen en mogen ontdekken en erkennen dat Jezus met ons meegaat omdat wij Hem hebben aangenomen als onze Herder. Amen!